بهترین وبلاگ


تعیین درجه و ثابت تفکیک الکترولیت ها به روش هدایت سنجی - بهترین وبلاگ
بهترین وبلاگ تعیین درجه و ثابت جداسازی الکترولیت ها به روش هدایت سنجی تئورى 1-محلولها از نظر بار الکتریک یه دو دسقه بخش می شوند 2-محلولهاى عایق که جریان الکتریسیته را به سختی از خود عبپر میدهند محلولهاى هادى که کم و بیش جریان الکتریسیته را از خود عبور میدهند مقدار جریانى که از محلول عبور مى کند بستگى به تعداد یونهاى موجود در محلولهای  هادى را بیشتر محلولهاى الکترولیت نیز مى نامند ٠ هر چند تعداد یونهاى برآمده از جداسازی الکترولیت در محلول بیشتر باشد جریان الکتریسیته بیشترى از محلول مى گذرد ٠ چون در محلولها یونها مسؤول حمل جریان لکتریسیته مى باشند . کمیتى که بعنوان مبنى براى سنجش  قابلیت هدایت محلول یک الکترولیت در نظر میگیرند ، هدایت اکی والان حد محلول هنگام الکترولیت می باشد که معمولا با نشان می دهند .و به چهره زیر تعریف میشود. اگر محلولى دربرگیرنده یک اکى والان کرم از یک الکترولیت بوده وحجم محلول به حدى باشد که مایه رقت بسیار و برآیند اینکه جداسازی کامل الکترولیت گردد دراین چهره هدایت این حجم از محلول هدایت اکی والان حد هنگام الکترولیت است ٠ بشرط آنکه این حجم میان دو الکتروپ موازى که فاصله آنها از هم برابر و سطح هر یک از آنها 1 برابر حجم محول بر حسب میلى لیتر مى باشد پیمان گیرد ا از انجا که قابلیت ‏هدایت یک ویژگی گروهی است هدایت اکی والان حد یک الکترولیت برابر مجموع هدایت هاى اکى والان ‏یونهاى سازنده هنگام الکترولیت است ٠عملا براى الکترولیت AB مى توان نوشت :   یاد آوری می شود که هدایت مربوط به جداسازی کامل یک اکی والان گرم الکترولیت می باشد . چنانچه Vلیتر محلول دربرگیرنده یک اکی والان گرم از یک الکترولیت بوده ولی در این رقت جداسازی الکترولیت کامل نباشد در این چهره به فرض پیمان گرفتن این محلول میان دو الکترود موازی مکه فاصله آنها از هم برابر 1سانتی متر.و برآیند اینکه سطح هر یک از آنها برابر 1000Vساتیمتر چهارگوش باشد . هدایت حاصل که ما هنگام را به نمایش میدهیم کمتر از مربوطه خواهد بود.   اگر درجه جداسازی این الکترولیت را به ازا این رقت با نشان دهیم  رابطه میان  و به چهره زیر خواهد بود :   حال اگر دو الکترود که سطح هر یک از آنها برابر باشد. بطور موازی و با فاصله از هم  در این محلول پیمان داده و دو سر آنها را به یک دستگاه هدایت سنج وصل کنیم هدایتی که از روی دستگاه خوانده میشود هدایت ویژه این محلول بوده و با نشان داده میشود .       در این رابطه نمایانگر رقت محلول یک الکترولیت است .یعنی در  هر لیتر از محلول  یک اکی والان گرم الکترولیت هستی دارد . پس اگر غلظت محلول  یعنی تعداد اکی والان گرمهای الکترولیت در یک لیتر از محلول را با  نشان دهیم میتوان نوشت :   بنابر این رابطه مربوط به هدایت ویژه به چهره زیر در می آید .     ابعاد هدایت ویژه :     را با نماد و به نام زیمنس نیز نشان میدهند   اجزا زیمنس بر این پایه اند :     ابعاد هدایت اکی والان:           این رابطه بیشتر به چهره ساده زیر نوشته میشود المترولیت باره برسی : الکترولیت باره برسی در این آزمایش اسید استیک است که جداسازی هنگام بر پایه رابطه  تعادلی زیر چهره میگیرد :     رابطه میان هدایت اکی والان حد و غلظت و هدایت ویژه محلول یک الکترولیت به چهره زیر است :   هدایت اکی والان حد اسید استیک عبارت است از :       و از آنجا بنابراین با اندازه گیری هدایت ویژه محلولی از اسید استیک با غلظت مشخص میتوان درجه جداسازی اسید استیک در هنگام غلظت یدست آورد . ثابت جداسازی اسید استیک را می توان به چهره زیر نشان داد :     اگر چنانچه در این رابطه مقادیر عددی و را پیمان دهیم مقدار به دست می آید . مقادیر به دست آمده برای به ازای مقادیر مختلف و باید با یکدیگر برابر باشند . روش تعیین ثابت سل: 100میلى لیتر از محلول KCl با غلظت 0.1مولار تهیه کنید .   هدایت محلول فوق را در25 و18 درجه اندازه گیری کنید .سپس هدایت ویژه این محلول را در درجه گرما ذکر شدده از کتاب شیمی تجزیه یادداشت کنید.  دو هدایت به دست آمده را بر هم بخش کنید و ثابت سل را بدست آورید.با به کارگیری مقدار ثابت سل به دست آمده دیگر هدایت هاى ویژه محلول را در طى آزمایش بدست آورید.   وسایل باره نیاز :                                                       محلولهای باره نیاز دستگاه هدایتسنجی و سلول آن                                    محلول اسید استیک 0.05مولار   (250 سی سی)             بالن ژوژه 100 سی سی 5 عدد                                    ”       سدیم استات   ”                    ”   بالن ژوژه 250 سی سی 4 عدد                                     ”      اسید کلریدریک  ”                 ”  بشر 100 سی سی یک عدد                                         ”    کلرید سدیم           ”                 ” پیپت های 50 و 25 و10و 5 سی سی                             ”     کلرید پتاسیم         ”      (100 سی سی) شرح آزمایش: در نخست از هر کدام از محلولهاى اسیداستیک ، سدیم استات ، اسید کلریدریک و کلرید سدیم 100 سی سی محلولهای با غلظت   تهیه کنید و هدایت الکتریکی هریک را بدست دستگاه کانداکتومتر . در دماى آزمایشگاه تعیین کنید. لازم به ذکر است در هدایت الکتریکى اندازه گیرى شده ، بدست دستگاه براى هر محلول ، مجموع هدایت  الکتریکى نمونه و آب مقطر موجود در محلول است ٠ براى به دست آوردن هدایت الکتریکى مربوطه به هر نمونه . با ید هدایت الکتریکى آب در همان دما را از هدایت اندازه گیرى شده توسط  دستگاه کم کنیم. محاسبات: بعد از به دست آرردن هدایت الکتریکى مربوط به هر نمونه ، هدایت ویژه هر نمونه را با به کارگیری رابطه بدست آورید . که در آن  برابر است با هدایت اندازه گیرى شده بدست دستگاه منهاى هدایت آب مقطر در همان دما . سپس با به کارگیری روابط داده شده ، هدایت لکى والان هر نمونه را محاسبه کنید. براى هر نمونه هدایت اکى والان مربوط به4 غلظت گوناگون را به دست  آورده ومنحنى تغییرات را بر حسبرسم کنید .رابطه بین بوسیله معادله زیر بیان مى شود   که در هنگام مقدارb ثابتی است که از ضریب گوشه خط بدست مى آید .منحنی حاصل خطى سر راست است که برونیایى هنگام محور مربوط به هدایت اکی والان را در نقطه ای قطع میکند ٠ نقطه بدست آمده نمایانگر هدایت اکى والان در رقت بی نهایت است که هنگام را هدایت اکى والان حد نیزمى نامند و با  یا نشان مى دهیم . منحنی ها را براى  رسم کرده و با  تعیین عرض از آغاز ، هدایت اکى والان حد را براى هر سه نمونه بدست آورید. سپس با به کارگیری رابطه  هدایت اکی  والان حد اسید استیک که در جدول آمده ، سنجش کنید ٠ سپس درجه جداسازی یونیزاسیون و ثابت جداسازی یونیزاسیرن اسیداستیک را محاسبه کرده ، مقدارK  بدست آمده را با مقدار درج شده در جدولها سنجش کنید ٠ یکتا K را مشخص کنید.           غلظت 2317.5 6417.5 1681.5       301.5 0.02 1182.5 3327.5 861.5 196.5 0.01 641.5 1534.5 443.5 128.5 0.005 348.5 727.5 211.5 86.5 0.0025               314.4575 11.35575 82.3935 14.7735 0.1414 326.095 115.885 84.427 19.257 0.1 300.762 125.734 86.926 44.198 0.0707 285.18 136.612 82.908 33.908 0.05                    

 

,

هدایت

,

محلول

,

الکترولیت

,

والان

,

یک

,

5

,

سی

,

جداسازی

,

اکی

,

0

,

اسید

,

هنگام

,

بدست

,

چهره

,

مى

,

ویژه

,

حد

,

غلظت

,

برابر

,

استیک

,

٠

,

رابطه

,

دستگاه

,

براى

,

نمونه

,

درجه

,

ثابت

,

آمده

,

اکى

,

رقت

,

مربوط

,

الکتریکى

,

اندازه

,

میان

,

تعیین

,

سپس

,

کنید

,

پیمان

,

آورید

,

کارگیری

,

باره

,

100

,

میشود

,

محلولهاى

,

جریان

,

بوده

,

1

,

مقادیر

,

کامل

,

سل

,

نشان

,

حجم

,

داده

,

الکتریسیته

,

فاصله

,

هم

,

دهیم

,

آید

,

میدهند

,

سدیم

,

کلرید

,

آزمایش

,

گیرى

,

سطح

,

آب

,

کنیم

,

نامند

,

یعنی

,

محلول 

,

محلولها

,

برآیند

,

میتوان

,

اینکه

,

ابعاد

,

زیمنس

,

پایه

,

باشند

,

برسی

,

بخش

,

قابلیت

,

هادى

,

کم

,

گیری

,

مشخص

,

عبور

,

روش

,

ها

,

مجموع

,

هاى

,

ذکر

,

توان

,

نوشت

,

با نشان

,

و

,

محلولهای

,

250

,

چنانچه

,

بالن

,

ژوژه

,

الکترود

,

موازی

,

حاصل

,

”     

,

”                

,

یونهاى

,

اسیداستیک

,

موجود

,

دربرگیرنده

,

سر

,

نیز

,

مقطر

,

دما

,

محاسبه

,

منحنی

,

نقطه

,

با 

,

کرده

,

سنجش

,

86

,

82

,

908

,

مکه

,

1سانتی

,

متر

,

1000Vساتیمتر

,

چهارگوش

,

2

,

به نمایش

,

میدهیم

,

از مربوطه

,

بود

,

ازا

,

تئورى

,

دهیم 

,

معمولا

,

 و به

,

حال

,

برابر باشد

,

بطور

,

هم 

,

کند

,

بستگى

,

عایق

,

سنج

,

وصل

,

تعریف

,

هدایتی

,

روی

,

خوانده

,

بار

,

رابطه نمایانگر

,

محلولى

,

 هر

,

محلولهای 

,

هستی

,

پس

,

الکتریک

,

گرمهای

,

 نشان

,

کرم

,

سختی

,

بنابر

,

وحجم

,

حدى

,

نماد

,

مایه

,

اجزا

,

عبپر

,

اند

,

ساده

,

نوشته

,

المترولیت

,

برآمده

,

بیشترى

,

گذرد

,

گردد

,

دراین

,

رابطه 

,

تعادلی

,

میگیرد

,

عبارت

,

آنجا

,

بنابراین

,

چون

,

بشرط

,

محلولی

,

آنکه

,

یدست

,

آورد

,

یونها

,

عددی و را

,

مقدار به

,

الکتروپ

,

برای به

,

ازای

,

تعیین+هدایت+اکی+والان+حد+الکترولیت+ها+و+تعیین+ثابت+تفکیک

,

تئورى+براى+تعيين+ثابت+اکى+والان

,

بدست+اوردن+ثابت+تفكيك+با+هدايت+سنجي

,

تعیین+ثابت+تفکیک+اسید+ها+به+روش+هدایت+سنجی

,

تئوری+برای+تعیین+درجه+و+ثابت+تفکیک+الکترولیت+به+روش+هدایت+سنجی

,

تعیین+درجه+تفکیک+اسیداستیک+ب+روش+هدایت+سنجی

,

تعیین+هدایت+اکی+والان+حد+الکترولیت+ها

,

اندازه+گیری+هدایت+اکی+والان+حد+الکترولیت+ها

,

تعیین+هدایت+اکی+والان+حد+الکترولیت+ها

,

آزمایش+اندازه+گیری+هدایت+اکی+والان+حدالکترولیت+ها

,

تئوری+آزمایش+ثابت+سل+دستگاه

,

اندازه+گیری+هدایت+اکی+والان+حد+الکترولیت+ها

,

تعیین+ثابت+تفکیک+اسید+استیک+به+روش+هدایت+سنجی

,

نتیجه+برای+آزمایش+اندازه+گیری+هدایت+اکی+والان+حد+الکترولیت+ها

,

نتیجه+گیری+برای+آزمایش+اندازه+گیری+هدایت+اکی+والان+حد+الکترولیت+

,

هدایت+سنجی+ثابت+تفکیک

,